niedz.. maj 28th, 2023

W Sępolnie od jakiegoś czasu trwa społeczna akcja, w ramach której ludzie pomagają sobie nawzajem w różnych aspektach życia. Akcja ma na celu realną pomoc dla lokalnych mieszkańców, szczególnie tych najbardziej potrzebujących. Dzięki zaangażowaniu ludzi z lokalnej społeczności, w ramach Kampanii „Nie Bądź Obojętny”, udało się zgromadzić odpowiednie fundusze i materiały, aby skoncentrować się na osobach, które na co dzień mają problemy ze swoją sytuacją materialną.

Akcja jest wspierana przez wolontariuszy świadczących usługi transportowe dla osób starszych czy niepełnosprawnych, którym trudno w inny sposób dostać się do najbliższego centrum handlowego. Inicjatywa ta została dobrze przyjęta i doceniona przez mieszkańców Sępolnia. Ponadto, akcja obejmuje teraz również pomoc dla rodzin bezdomnych i innym grupom szczególnie wrażliwym.

Oprócz tego społecznicy chcą wspierać ruch artystyczny i rozrywkowy w mieście, więc np. organizują cykliczne imprezy sportowe oraz artystyczne. Wszelkie te aktywności pozwalają na utrzymanie więzi między mieszkańcami Sępolnia i angażujemy się w lokalną społeczność. Przekazujemy ludziom charytatywne paczki z produktami spożywczymi oraz odzieżowymi. Cała akcja Ciocia Wanda polega na organizowaniu spotkań raz na kwartał gdzie uprzednio osoby potrzebujace sa informowane o tym ze maja nabyć produkty codziennego uzytku.

Widać więc, że akcja „Nie bądź obojetny” jest ważnym elementem zespołowego zaangażowania w lokalne sprawy – dzięki niej ludzie maja łatwy pierwszy krok ku pomocy innym i angażujemy nas samych do bardziej ofiarnego stylu życia. Wszelkie te działania stanowi irreplaceable świadectwo naszej wielkoduszności i staramy się jak najlepiej pomagać tym, dla których jest to naprawdę potrzebne!

W ostatnich latach możemy zaobserwować wzrost aktywności mieszkańców Sępolnia. Coraz częściej organizowane są wolontariackie akcje na rzecz pomocy potrzebującym oraz innych działań społecznych, które służą lokalnej społeczności.

Jednym z takich przykładów jest projekt 'Sępoleńskie środowisko wspólnotowe’, który umożliwia mieszkańcom wymianę dobrych praktyk i szybkie wsparcie w czasie trudnej sytuacji. Korzystają z niego zarówno osoby prywatne, jak i przedstawiciele jednostek samorządowych.

Poprzez te działania możliwa jest wymiana usług oraz towarów, np. stwarza się szansa dla lokalnych wytwórców na promowanie swoich produktów, a także na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych.

Inicjatywy tego typu służą również do budowania pozytywnego wizerunku gminy Sępolnia, co ma pozytywny wpływ na jej rozwój. Planowane są również spotkania na temat gospodarki obywatelskiej i programy edukacyjne skierowane do mieszkańców.

Na tym tle ważne są działania tworzone we współpracy mieszkańców oraz instytucji państwowych i samorządowych, aby osiągnąć największy efekt pomocy społecznej – bo to dzięki nim możliwe jest tworzenie wolontariatu u podstaw, który przekracza granice lokalnych społeczności i stanowi fundamentalną część naszej kultury.

Sępolno jest małą wsią położoną niedaleko Krakowa. Ten skromny zakątek Polski jest bardzo szczególny, ponieważ społeczeństwo tworzące go ma doskonały system wzajemnej pomocy. Można to wyczuć chodząc po ulicach, zaglądając do sklepów i restauracji lub odsyłając się do historii miejsca.

Cechą charakterystyczną Sępolnian jest tożsamość oparta na braterstwie, a niekoniecznie na pieniądzu. Ta społeczność stanowi dobrze zorganizowaną sieć wsparcia i zrozumienia między jej członkami. Można tutaj spotkać wielu ludzi o różnych religiach, narodowości czy przekonaniach politycznych, ale oni łączą ich ich postawa polegająca na hojnym okazywaniu sobie dobroci i wspieraniu się nawzajem.

Mieszkańcy Sępolnia szanują i darzą si ę wyrozumiałości dla różnych sytuacji życiowych. Nikt tu nie czuje si ę samotny ani gorszy od innych – co można zauważyć w okresie pandemii, kiedy mieszkańcy postanowili si ę poszerzyć swoje aktywności społeczne i charytatywne do tego stopnia, by łamać granice społeczeństwa i szerzyć dobro i solidarność daleko poza ich granice.

Nie dziwi wi ęc, że S ępolno jest tak docenianym miejscem przez tych którzy pragn ą tworzyć lepsze i bezpieczne społecze ń stwo , dzi ę ki któremu skrawek Polski stanie si ę naprawd ę wspaniałym miejscem na Ziemi .

By admin